pl
plende

czytaj więcej

Regulamin

ZASADY REZERWACJI ONLINE
I. REZERWACJA
1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu oraz uiszczeniem opłaty w wysokości 50 procent wartości rezerwacji.
2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest w każdym terminie. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą w wysokości 50 procent wartości rezerwacji. Po tym terminie Gość zobowiązany jest do zapłaty pozostałej należności za rezerwację.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą Michano. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji lub jej zmianę.

III. WARUNKI
1. Klucze do wybranego apartamentu przekazywane są przez Wynajmującego w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeżeli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego. Wynajmujący oferuje odpłatnie możliwość wcześniejszego zameldowania w godz. 10:00-14:00 i późnego wymeldowania po godz. 10:30 oraz późnego zameldowania po godz. 18:00 w ramach dostępności w cenie 100 zł za każdą usługę. 
2. Zwrot kluczy odbywa się w dniu wyjazdu w sposób ustalony z Wynajmującym.
3. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, spokoju, porządku, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej od godziny 22 do godziny 6.
4. Organizowanie imprez w apartamentach jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy uciążliwej dla innych lokatorów, Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 700 zł.
5. W okresie organizacji imprez masowych w mieście, Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji w wysokości 2 000 zł. W pozostałych okresach kaucja wynosi 500 zł. Odblokowanie kaucji następuje w ciągu 3 dni po sprawdzeniu mieszkania przez firmę sprzątającą.
6. W obiekcie obowiązuje zakaz smażenia ryb oraz zanieczyszczenia obiektu uciążliwymi zapachami. Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 500 zł oraz dodatkowo obciążyć kosztami neutralizacji zapachu w pomieszczeniach.
7. W apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 500 zł oraz dodatkowo obciążyć kosztami neutralizacji zapachu w pomieszczeniach. Nie dopuszcza się możliwości pobytu zwierząt.
8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamentach w czasie pobytu, Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Za usterki, uszkodzenia powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
9. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu lub pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. Zgubienie kart do basenu 100 zł/szt. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w apartamentach.
10. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa od podanej przy rezerwacji, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub zażądać bezwzględnego opuszczenia apartamentu.
11. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny.
12. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody Wynajmującego zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować obiekt lub jego część.
13. Ewentualne reklamacje dotyczące rezerwacji i pobytu przesyłać należy na adres michano@michano.pl. Wynajmujący udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania.

IV. USTALENIA KOŃCOWE
Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.

RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michano zwane dalej „Administratorem". Dane kontaktowe michano@michano.pl
2. Dane osobowe przekazywane przez Gości są zbierane, przetwarzane przez Administratora w celach wykonania umowy lub czynności w procesie rezerwacji/reklamacji oraz wysyłki informacji marketingowych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.
6. Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.